Zpět na seznam

HLADINA MOTOROVÉHO OLEJE: doplňování, plnění, vypouštění

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Doplnění a naplnění

Vozidlo musí stát na rovném povrchu, motor musí být zastavený a studený (například ráno před prvním spuštěním motoru).

- Odšroubujte uzávěr 1.

- doplňte hladinu oleje (upozorňujeme, že objem mezi „MINI“ a „MAXI“ značkami na měrce 2 je přibližně 1 litr);

- Počkejte přibližně 10 minut, abyste umožnili zatečení oleje.

- Zkontrolujte hladinu pomocí měrky 2 (jak bylo vysvětleno dříve).

Po dokončení tohoto úkonu zasuňte měrku až nadoraz nebo zcela našroubujte uzávěr.

Před jakýmkoliv zásahem do motorového prostoru bezpodmínečně vypněte zapalování (přejděte na odstavec „Spuštění, vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Nepřekročte rysku „MAXI“ a nezapomeňte umístit zpět uzávěr 1 a měrku 2.

Doplnění motorového oleje

Použijte trychtýř nebo ochraňte oblast hrdla jiným způsobem, aby nedošlo k rozlití oleje na horké části v motorovém prostoru nebo na citlivé systémy (např. elektroinstalace).

Hrozí nebezpečí požáru.

Výměna motorového oleje

Interval: Informace naleznete v servisní knížce k vozidlu.

Objem výměny oleje

Více naleznete v dokumentu o údržbě Vašeho vozidla nebo se obraťte na značkový servis.

Vždy kontrolujte hladinu motorového oleje pomocí měrky tak, jak je popsáno výše (nikdy nesmí být pod značkou „MINI“ ani nad značkou „MAXI“ na měrce).

Specifikace motorového oleje

Informace najdete v servisní knížce ke svému vozu.

Překročení maximální hladiny motorového oleje

V žádném případě nesmí být překročena úroveň maximální hladiny: hrozí nebezpečí poškození motoru a systému řízení emisí.

Je-li maximální hladina překročena, nestartujte vůz a volejte svého zástupce značky.

Doplnění a kontrola hladiny motorového oleje: při doplňování nebo kontrole hladiny motorového oleje zajistěte, aby na součásti motoru neunikl žádný olej.

Nezapomeňte řádně uzavřít víčko a nasadit zpět ponornou měrku, abyste zabránili rozstřikování oleje na horké součásti motoru.

Hrozí nebezpečí požáru.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Nezapomínejte také, že může kdykoli dojít ke spuštění ventilátoru chlazení motoru. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřeném prostoru, výfukové plyny jsou toxické.

Výměna motorového oleje: Pokud budete provádět výměnu oleje při zahřátém motoru, dejte pozor na popálení, ke kterému by mohlo dojít při vytečení oleje.

Alpine A110 - Checking topping up levels in the rear